"Het is vooral fijn dat de verpleging
zoveel mogelijk met je meedenkt"

Organisatiestructuur

Van bovenaf én van onderop

 

Bestuurder
Management Team
Raad van Toezicht  
Ondernemingsraad
Cliëntenraad

Organogram


Bestuurder

Wittenbergzorg heeft een bestuurder, de heer C. van de Craats, die eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg binnen Wittenbergzorg, de tevredenheid van bewoners en personeel en de continuïteit van bedrijfsvoering. Sinds 1 september 2019 is de heer Van de Craats geaccrediteerd door de beroepsvereniging NVZD. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht voor het gevoerde beleid. Al deze aspecten komen uitvoerig aan de orde in ons jaarverslag.

De heer Van de Craats vertelt: “Fijn dat u belangstelling voor Wittenbergzorg heeft, wie u ook bent en wat u ook zoekt. Het kenmerk van onze organisatie is dat we iedereen op weg willen helpen. Of dit nu is als hulpvrager, familie, mantelzorger, vrijwilliger, of u zoekende bent naar ander werk of een opleiding.

Wij staan midden in de samenleving en dicht bij de mensen. Typerend voor Wittenbergzorg zijn de korte lijnen. En de grote en vaak jarenlange betrokkenheid van onze medewerkers en vrijwilligers. Hier ben ik heel blij mee.

Ons credo is: Zorg voor elkaar. Dit is terug te vinden in de directe zorgverlening, in de collegiale sfeer en bij alles wat we organiseren.
Aan onze protestants-christelijke identiteit geven we volop betekenis, het is terug te vinden in al ons handelen. Dit handelen is gegrond op de Bijbel, Gods woord. Dit neemt niet weg dat we zorg willen verlenen aan iedereen die een beroep op ons wil doen.”

Management Team

Het Management Team (MT) is verantwoordelijk voor het aansturen van de dagelijkse gang van zaken binnen Wittenbergzorg. Daarnaast bepaalt het MT het tactisch/strategisch beleid voor de instelling. Het MT bestaat uit de heer C. van de Craats (bestuurder), mevrouw M. Heikoop-de Wild (manager Zorg aan Huis en Welzijn) en de heer G. de Zeeuw (Manager intramurale zorg en facilitaire dienstverlening).


Raad van Toezicht

Lees meer informatie over de Raad van Toezicht


Ondernemingsraad

Wittenbergzorg heeft een ondernemingsraad (OR) die de belangen behartigt van alle medewerkers. De OR streeft ernaar om van Wittenbergzorg een sterke organisatie te maken, waar bewoners naar tevredenheid wonen en personeel met plezier en grote betrokkenheid kan werken.

Onze missie is het sociale geweten van Wittenbergzorg te zijn. Ons uitgangspunt is:
“Vooruitdenken. Vandaag voor morgen en nog vele andere dagen. De beste manier de toekomst te voorzien is op gezette tijden erbij stil te staan. Voor vooruitziende mensen bestaat er geen toeval en wie zich goed heeft voorbereid, komt niet in moeilijkheden. Nadenken moet men niet uitstellen tot men in de knel zit, men moet het vooraf doen.”
(Baltasar Gracián in ‘Handorakel en kunst van de voorzichtigheid’ 1647)

De ondernemingsraad bestaat uit vier leden:

 • Alie van den Heuvel
 • Henny van Leerdam
 • Marianne van der Blom
 • Margareth Stout
   

Zij vergaderen regelmatig. Agenda en notulen zijn openbaar voor zover er geen vertrouwelijke kwesties aan de orde zijn. Regelmatig vindt overleg plaats met de bestuurder. De OR geeft (on)gevraagd advies aan de bestuurder en heeft instemmingsrecht bij ingrijpende beslissingen over het sociaal beleid.


Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit bewoners van het zorgcentrum en de aanleunwoningen en hun familie. Een externe adviseur kan de raad terzijde staan. De raad vergadert elke maand, waarbij het overleg met de bestuurder een vast onderdeel vormt.
De cliëntenraad behartigt de belangen van de bewoners – ook de bewoners van verpleegafdeling Kriekenhof – en heeft in een aantal zaken adviesrecht en instemmingsrecht. De raad kan ook zelf met voorstellen ter verbetering komen. Van overheidswege wordt de raad via het Zorgkantoor steeds meer betrokken bij de zorginkoop door zorgkantoor en zorgverleners.

Momenteel bestaat de cliëntenraad uit 5 leden:

 • Otto van Willigen (voorzitter)
 • Imre Sajtos
 • Anna Satter
 • Ada de Kock
 • Willy Bambacht

Wilt u contact met de cliëntenraad? Stuur een mail naar clientenraad@wittenbergzorg.nl
Lees de folder van de cliëntenraad


Organogram

Bekijk het organogram van Wittenbergzorg

 

Kennismaken?

Wilt u meer weten over wonen in zorgcentrum De Wittenberg? Neem dan contact op met ons Zorg Advies Punt: ZAP@wittenbergzorg.nl of bel naar 0418-594977 (niet voor sollicitaties!).

Download ook onze algemene brochure

 

contactpagina routebeschrijving

Een sfeerimpressie van de zorg die Wittenbergzorg levert. Zowel op onze locatie in Haaften als bij u thuis. Wilt u de sfeer in het echt proeven? Maak een afspraak!

adres
Zorgcentrum De Wittenberg
Bernhardstraat 4
4175 EE Haaften
telefoon
(0418) 59 49 00
e-mail

Ja, stuur mij meer informatie!